Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Tüm kategoriler
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
CTA background
Çocuğunuz için en iyi İngilizce derslerini planlayın
ÜCRETSİZ DENEYİN
Paylaş
LinkedIn share icon
İngilizce cümle yapısı ve cümle öğeleri (Parts of Speech)
Dil bilgisi
Star icon
29.12.2023
Time icon 10 min
Comment icon 0 yorum

İngilizce cümle yapısı ve cümle öğeleri (Parts of Speech)

İçindekiler

İngilizcede sekiz temel kelime türü bulunmaktadır: isimler (noun), fiiller (verb), sıfatlar (adjective), zarflar (adverb), zamirler (pronoun), bağlaçlar (conjunction), edatlar (preposition) ve ünlemler (interjection). Bu öğeler, her cümlenin yapısını oluşturur ve düşünceleri, duyguları ve fikirleri ifade etmek için gereklidir.

Gramatik açıdan, bu kelime türlerini iki kategoriye ayırmak mümkündür: değişken ve değişken olmayan. Değişken kelime türleri, isimler ve fiiller gibi, cümle içindeki işlevlerine bağlı olarak form değiştirebilirler – örneğin, bir isim tekil veya çoğul formda olabilir, bir fiil ise farklı zamanlarda kullanılabilir.

Değişken olmayan kelime türleri, zarflar veya edatlar gibi, bağlama bağlı olarak sabit kalır. İngilizce cümle yapısını ve kelime kullanımını doğru bir şekilde anlamak, bu dilin daha ileri düzeylerini öğrenmek ve uygulamak için temel bir gerekliliktir.

İngilizce’de cümle öğeleri (Parts of Speech) nelerdir?

İngilizce’de kelime türleri, isimler, fiiller, sıfatlar, zarflar, zamirler, bağlaçlar, edatlar ve ünlemler olmak üzere sekiz ana kategoriden oluşur. Bunlar, cümlenin yapısında belirli bir rol oynar ve kelimeleri, cümle içindeki işlevlerine göre sınıflandırır.

Bu kategoriler, bir iletişimdeki sözdizimsel iskeleti oluşturur. Değişken kelime türleri, isimler ve fiiller gibi, görevlerine bağlı olarak form değiştirebilir, ancak değişken olmayanlar, zarflar ve edatlar gibi, bağlamdan bağımsız olarak aynı kalır.

İngilizce’de hangi kelime türleri bulunur?

İngilizce’de, genellikle sekiz kelime türü olduğu söylenir, ancak aslında on tanesi vardır. Bunlar şunlardır: isimler (noun), fiiller (verb), sıfatlar (adjective), zarflar (adverb), zamirler (pronoun), bağlaçlar (conjunction), edatlar (preposition), ünlemler (interjection), sayıları ifade eden kelimeler (numeral) ve belirli bir nesneye işaret eden kelimeler (article). Bu kategoriler değişken ve değişken olmayan olarak ayrılabilir.

Değişken kelime türleri, isimler ve fiiller gibi, görevlerine bağlı olarak form değiştirebilirler; örneğin, bir isim tekil veya çoğul formda olabilir, bir fiil ise zaman, şekil ve kip bakımından değişebilir.

Değişken olmayan kelime türleri, zarflar, edatlar ve bağlaçlar gibi, bağlamdan bağımsız olarak sabit kalır. Bu kelime türlerine “değişken” veya “değişken olmayan” adı verilir, çünkü farklı dilbilgisel bağlamlarda form değiştirme yeteneklerine sahiptirler veya sahip değillerdir.

Bu sınıflandırmanın ve işlevinin tam anlayışı, İngilizce dilbilgisinin ve sözdiziminin tam anlamıyla kavranabilmesi için önemlidir.

Part of Speech Definition Example Sentence Example Words
Noun Person, place, or thing After the storm, the brave firefighter rescued a kitten. city, storm, firefighter
Pronoun Takes the place of a noun After the storm, she rescued a kitten from the tree. she, they, it, my
Adjective Describes a noun or pronoun After the storm, the courageous firefighter climbed the tall ladder. brave, tall, courageous
Verb Shows action or state of being After the storm, the firefighter climbed the ladder quickly. rescue, climb, run
Adverb Describes a verb, another adverb, or an adjective and tells how, where, or when something is done After the storm, the firefighter climbed the ladder quickly. bravely, swiftly, yesterday
Conjunction Joins words, phrases, and clauses After the storm, the firefighter climbed the ladder and rescued the kitten. and, because, but
Preposition First word in a phrase that indicates the relationship of the phrase to other words in the sentence After the storm, the firefighter climbed the ladder to reach the kitten. in, on, to
Interjection A word that shows emotion and is not related to the rest of the sentence After the storm, the firefighter exclaimed, “Hooray! We saved the kitten!” Hooray, Wow, Yay
Ebeveyn misiniz? ve deneyiminizi paylaşmak istiyor musunuz?
Hikayenizi anlatmak için bize ulaşın.

İngilizce’de farklı kelime türleri nelerdir?

İngilizce dilinde, iki ana farklı kelime türü bulunmaktadır:

  1. İsimler (Nouns)
  2. Fiiller (Verbs)

Bu kelimeler, dilbilgisel bağlamda form değiştirme yetenekleri nedeniyle “farklı” olarak adlandırılır. Örneğin, isimler farklı sayı formlarını (tekil ve çoğul) ve durumları (örneğin, “köpeğin” gibi iyelik durumu) alabilirler. Fiiller de şahıs, sayı, zaman, görünüm ve kip gibi özelliklere bağlı olarak değişebilirler.

Bu değişkenlik yetenekleri, bu kelime türlerini son derece esnek kılar ve iletişimde çeşitli anlamları ve nüansları ifade etmeye olanak tanır. Aşağıda, bu farklı kelime türlerini gösteren bir liste bulunmaktadır.

Fiiller (Verbs) İngilizce’deki fiiller, farklı kelime türlerinden biri olup cümlenin yapısında önemli bir rol oynarlar. Bu kelimeler, bir eylemi, durumu veya olayı ifade eden kelimelerdir.

Fiiller, şahıs (I go, she goes), sayı (he runs, they run), zaman (run, ran, running), görünüm (I am running, I have run) ve kip (run, will run, would run) bakımından değişebilirler.

Bu değişkenlik yeteneği sayesinde fiiller, bahsettiğimiz eylem veya durumun öznesi ve bağlamı hakkında önemli bilgiler sağlar.

İsimler (Nouns) İngilizce’deki isimler, farklı kelime türlerinden biri olarak cümlelerin temel öğelerini oluşturur. Kişileri, yerleri, nesneleri, olayları ve fikirleri adlandırmak için kullanılırlar. İsimler, bağlama bağlı olarak tekil veya çoğul (cat, cats) ve iyelik durumu gibi farklı durumlarda (John’s book gibi) bulunabilirler. İngilizcede sayılabilir ve sayılamaz isimler arasında ayrım yapılır, bu da onların çeşitli durumlarda nasıl kullanılacaklarına etki eder.

İngilizce “Uninflected Parts of Speech” nelerdir?

İngilizcede sabit kalma (değişken olmama) özelliğine sahip olan ana kelime türleri bulunmaktadır. Bu türler, cümle içindeki bağlamdan bağımsız olarak aynı formu korur. Bu sabit kalan kelime türleri şunlardır: zarflar, edatlar, bağlaçlar, zımneler, ünlemler, sayılar, partiküller ve “to be” fiilinin belirli yapıları (örneğin, “it is raining”). Bu kelimeler, cümlelerin yapısını ve anlamını oluşturmak için önemlidir, ancak isimler veya fiiller gibi değişken kelimeler gibi çeşitli formlara sahip değillerdir.

Bu sabit kalan (değişken olmayan) kelime türlerini anlamak ve doğru bir şekilde kullanmak, İngilizce dilinde etkili iletişim için önemlidir. Aşağıda, bu sabit kalan kelime türlerini içeren bir liste bulunmaktadır:

Zarflar: Zarflar, fiilleri, sıfatları, diğer zarfları veya tam cümleleri değiştirmek için kullanılan değişken olmayan bir kelime türüdür. Örneğin, “gently” (nazikçe), “here” (burada), “now” (şimdi), “therefore” (bu nedenle) veya “very” (çok) gibi zarflar, bir eylemin nasıl, nerede, ne zaman, neden veya ne kadar sürdüğünü belirtir. Birçoğu “-ly” eki eklenerek oluşturulsa da, bazıları düzensizdir (örneğin, “well” ve “fast”).

Edatlar: Edatlar, bir cümle içindeki öğeler arasındaki ilişkiyi ifade eden değişken olmayan bir kelime türüdür. Örneğin, “in” (içinde), “on” (üzerinde), “at” (de), “with” (ile), “under” (altında) ve “between” (arasında) gibi edatlar, genellikle bir ismi veya zamiri diğer sözcüklerle ilişkilendirir ve bu ilişkiyi belirler. Edatlar, cümlenin anlamını derinleştirmek ve belirlemek için önemlidir.

Bağlaçlar: Bağlaçlar, kelime, kelime grubu veya cümleleri birleştiren değişken olmayan bir kelime türüdür. Örneğin, “and” (ve), “but” (ama), “or” (veya), “although” (rağmen), “because” (çünkü) ve “if” (eğer) gibi bağlaçlar, metni akıcı bir şekilde bağlamak ve mantıklı bir sıra oluşturmak için kullanılır.

Zımneler: Zımneler, bir cümle içindeki bir veya daha fazla ismi veya zamiri değiştirmek veya onların yerine kullanmak için kullanılan değişken olmayan bir kelime türüdür. Zımneler, kişisel (he, she, it), belirtilen (this, that), gösterilen (who, which) ve belirsiz (someone, anything) olmak üzere çeşitli kategorilere ayrılabilir. Bu, cümlenin akışını sürdürmek ve tekrarı önlemek için önemlidir.

Ünlemler: Ünlemler, yoğun duyguları, tepkileri veya çağrışımları ifade eden değişken olmayan bir kelime türüdür. “Oh!”, “Wow!”, “Ugh!” veya “Hey!” gibi ünlemler genellikle ayrı cümleler olarak kullanılır ve genellikle virgül veya ünlem işareti ile ayrılır. Bu, iletişime duygusal bir vurgu katmak için kullanılır.

Sayılar: Sayılar, miktarları, sıralamayı veya bir sıranın yerini belirten değişken olmayan bir kelime türüdür. Temel sayılar (cardinal numbers), birim sayıları belirtir (one, two, three, vb.), sıra sayıları (ordinal numbers), sıranın pozisyonunu belirtir (first, second, third, vb.).

Partiküller: Partiküller, genellikle fiillerle birleşerek yeni anlamlar oluşturan değişken olmayan bir kelime türüdür. “Give up” (vazgeçmek) veya “look after” (bakmak) gibi ifadelerde olduğu gibi, partiküller, kendi başlarına anlam taşımaz, ancak diğer kelimelerle birleştiğinde özgün anlamı değiştirirler.

Bu sabit kalan kelime türleri, İngilizce dilinin temel yapı taşlarıdır ve dilbilgisi kurallarını anlamanın yanı sıra doğru bir şekilde iletişim kurmak için önemlidir.

Parts of Speech – online testi

Bu test, İngilizce dilindeki kelime türlerini anlama ve kullanma yeteneğinizi değerlendirmek için hazırlanmıştır. Kelime türleri, cümlenin içindeki kelimelerin görevlerini belirtir. Bu testte, 10 soru bulunmaktadır ve her sorunun üç seçeneği vardır. Doğru cevabı işaretleyerek dil bilginizi sınayabilirsiniz.

Which of the following is an example of a pronoun?
What is the function of an adverb in a sentence?
In the sentence "The cat is sleeping," what part of speech is "sleeping"?
Which of the following words is a preposition?
Identify the adjective in the sentence: "The sunflower is tall."
What is the purpose of conjunctions in a sentence?
In the sentence "I am 15 years old," what part of speech is "I"?
What is the function of an article in a sentence?
Choose the adverb in the sentence: "She sings beautifully."
In the sentence "I have cute cats," what part of speech is "cute"?
Yanıtlara Bak
Yanıtları İnceleyin

Novakid’le tanışın!

İçeriğimizi beğendiyseniz blog kısmındaki diğer yazılarımıza da göz atabilirsiniz. Çocuklar için İngilizce dersleri veren bir kurs arıyorsanız da Novakid’deki programlarımıza göz atın, üstelik ilk deneme dersi tamamen ücretsiz!

Rate this post

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilir
Dil bilgisi
Bir dil seçin
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.