Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Tüm kategoriler
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
CTA background
Çocuğunuz için en iyi İngilizce derslerini planlayın
ÜCRETSİZ DENEYİN
Paylaş
LinkedIn share icon
İngilizce tenseler için alıştırma soruları! İşte her seviye için İngilizce tense alıştırmaları!
Dil bilgisi
Star icon
29.02.2024
Time icon 10 min
Comment icon 0 yorum

İngilizce tenseler için alıştırma soruları! İşte her seviye için İngilizce tense alıştırmaları!

İçindekiler

İngilizce öğrenirkenki gereksinimlerimiz, İngilizce seviyemize göre farklılık gösterebilir. Dil üzerindeki hakimiyeti farklı seviyelerde olan kişiler, birbirinden farklı konular hakkında daha iyi bilgi sahibi olmaya ihtiyaç duyabilir. Ancak bazı konular vardır ki, tüm İngilizce seviyelerinde çok iyi bilinmeleri ve bir kere öğrenildi mi unutulmamaları gerekir.

Her İngilizce seviyesi için önemli olan konulardan biri de İngilizce tenselerdir. İngilizce seviyemiz ilerledikçe dilde bulunan onlarca farklı tense yapısını öğreniriz. Ancak bir yandan da öğrendiğimiz İngilizce tenseleri unutmamamız gerekir. Bunun için de İngilizce tense alıştırmaları yapmalıyız.

Bu içeriğimizi, size tam da bu konuda yardımcı olmak için hazırladık. Tüm seviyeler için İngilizce tense alıştırmaları oluşturduk. Dört ayrı zorluk seviyemizin her biri için, kolay başlayıp zorlaşan beşer soru hazırladık. O halde haydi, İngilizce tenseler hakkındaki bilgimizi iyice pekiştirelim!

İngilizce tense alıştırmaları: A1 seviyesi

En başta, İngilizcenin başlangıç seviyesi olan A1’de öğrenilen İngilizce tenselerle alakalı sorularımızı çözelim. İşte A1 seviyesi için İngilizce tense alıştırmaları:

We ___ ready to learn English with our teacher! A) is B) are C) am Arrow icon

B) are

Bu soru, İngilizce tenseler arasından present simple ile bir başka önemli konu olan “to be” fiilini birleştiriyor. “To be” yani “olmak” fiili, İngilizcede en sık kullanılan fiillerden bir tanesidir. Bu cümledeki öznemiz “we” olduğu için, “to be” fiilini present simpleda “are” şeklinde çekimlemeliyiz.

I ___ reading books. A) enjoy B) enjoys C) enjoying Arrow icon

A) enjoy

İngilizce tenseler arasında çok önemli bir yeri olan present simple hakkında başka bir soruyla karşı karşıyayız. Fakat bu sefer, present simple tense’i başka bir fiile uygulayarak bu tense hakkındaki genel bilgimizi ölçüyoruz. Yapmamız gereken şey, “enjoy” fiilini present simple’da birinci tekil için çekimlemek. 

I ___ my grandparents yesterday. A) visit B) visits C) visited Arrow icon

C) visited

Bu soru, İngilizce tenselerden past simple ile alakalı. Bu tense, İngilizcede geçmiş zamanda olup bitmiş, etkisi devam etmeyen eylemlerden bahsederken kullanılır. Bu sorunun sonunda “yesterday” yani “dün” kelimesini gördüğümüz için, cevabımızın past simple ile çekimlenmesi gerektiğini anlıyoruz. “Visit” yani “ziyaret etmek” fiilinin past simple çekimi olan “visited”, doğru cevabımız.

Last year, he ___ to Spain. A) goed B) went C) go Arrow icon

B) went

İngilizce tenseleri öğrenirken dikkat etmemiz bir konu da irregular verbler. Past simple’ın normalde “-ed” eki ile oluşturulduğunu biliyoruz, fakat bazı fiiller bu kurala uymuyor. Bu soruda gördüğümüz “to go” yani “gitmek” fiili de bunlardan biri. Bir irregular verb olan “to go”, past simple’da tüm özneler için “went” şeklini alıyor. Cümlenin past simpleda çekimlenmesi gerektiğini ise “last year” ifadesinden anlıyoruz.

Tomorrow, they ___ probably call me. A) will B) are going to C) are Arrow icon

A) will

Bu soru, İngilizce tenselerden future simple hakkındaki detay bilgimizi ölçüyor. Future simple tensete “will” be “be going to” şeklinde iki farklı yardımcı fiil kullanabiliriz. “Will” yapısı gözleme dayalı olmayan tahminlerde, ani verilen kararlarda ve tekliflerde kullanılırken; “be going to” yapısı gözleme dayalı tahminlerde ve geçmişten beri planlanan eylemlerde kullanılır. “Muhtemelen” anlamına gelen “probably” kelimesinden dolayı bu cümlede “will” kullanıyoruz.

İngilizce tense alıştırmaları: A2-B1 seviyeleri

İngilizcede üst başlangıç ve alt orta seviyeler olan A2 ve B1’i birlikte ele alacağız. İşte A2-B1 seviyelerinde görülen İngilizce tenselerle ilgili alıştırmalar:

She ___ the cleaning. A) have done B) has done C) has did Arrow icon

B) has done

Bu soruda, İngilizce tenselerden present perfect ile ilgili temel bilgimizi ölçüyoruz. Bu soruyu doğru yapabilmek için present simple’ın “özne + have/has + fiilin 3. hali (+ varsa nesne)” şeklinde kurulduğunu bilmemiz gerekiyor. Herhangi bir zaman belirteci olmadığı için perfect tense kullanıyoruz.

My brother ___ his homework right now. A) does B) are doing C) is doing Arrow icon

C) is doing

Bu İngilizce tense alıştırması, yaygın bir tense olan present continuous ile alakalı. Bu soru için devam etmekte olan olayları ifade ettiğimiz present continuous ile, geniş zaman olan present simple arasındaki kullanım farkını bilmemiz gerekiyor. Cümledeki “right now” yani “tam şimdi” ifadesi, bize present continuous kullanmamız gerektiğini gösteriyor. 

While my dad ___ the newspaper, the phone rang. A) was reading B) read C) is reading Arrow icon

A) was reading

Bu soru, past continuous için bir İngilizce tense alıştırması. Bu tense’i geçmişte belli bir zamanda devam eden bir eylemi ifade ederken kullanırız. Özellikle de, tıpkı bu cümlede olduğu gibi, “while” tarzı kelimeler gördüğümüzde fiilin past continuous ile çekimleneceğini anlayabiliriz.

By the time she arrived, the train ___ already. A) has left B) left C) had left Arrow icon

C) had left

Bu alıştırmada  İngilizce tenseler arasından past perfect kullanılmakta. Bu tense, bir eylemin belirli bir zaman öncesinde gerçekleşen başka bir eylemden önce olduğunu ifade eder. Bu soruda past perfect kullanmamız gerektiğini, “by the time…” ve “already” ifadelerinden anlıyoruz. Bu ifadeler, ana fiilimizden önce gerçekleşmiş eylemler olduğunu gösteriyor.

I ___on this project for six hours, and I’m still not even halfway done! A) had worked B) have been working C) have worked Arrow icon

B) have been working

Bu soru, B1 seviyesinde görülen İngilizce tenselerden present perfect continuous ile ilgili bilgimizi ölçmekte. Bu tense’i, geçmişte başlayıp halen devam etmekte olan eylemlerden bahsederken kullanıyoruz. Cümlede geçen “for six hours” ve “still” ifadeleri, geçmişte başlayıp devam eden bir durum olduğunu gösteriyor.

Ebeveyn misiniz? ve deneyiminizi paylaşmak istiyor musunuz?
Hikayenizi anlatmak için bize ulaşın.

İngilizce tense alıştırmaları: B2 seviyesi

İngilizce tenselerle ilgili alıştırmalara, üst orta seviye olan B2’de öğrenilen tenselerle devam ediyoruz. İşte B2 seviyesindeki İngilizce tenseler için sorular:

The team ___ intensely before the championship game, which they eventually won. A) had been practicing B) has been practicing C) has practiced Arrow icon

A) had been practicing

Bu soru, past perfect continuous tense kullanımımızı ölçen bir İngilizce tense alıştırması. Bu tense, İngilizcede belli bir olaydan önce gerçekleşmiş bir diğer olayın sürekliliğini vurgulamak için kullanılır. Cümlenin sonundaki “eventually won” ifadesi, bize “practice” fiilinin daha önceden ve sürekli şekilde gerçekleştiğini gösteriyor.

By the end of next year, I ___ my master’s degree. A) will be completing B) will have completed C) am completing Arrow icon

B) will have completed

Bu İngilizce tense alıştırması, future perfect ile alakalı. Bu yapı,  bir eylemin gelecekte belirli bir noktada gerçekleşmiş olacağını ifade etmek için kullanılır. Başına “by” gelen zaman ifadeleri, future perfect kullanabileceğimize dair büyük bir ipucudur. Bu cümlede de “by” kullanarak gelecekte belirli bir noktayı belirtip, bu zamana kadar olan bir süreci ifade etmekteyiz.

By this time next year, I ___ at the company for a decade. A) had been working B) have been working C) will have been working Arrow icon

C) will have been working

Bu soruda, İngilizce tenselerden future perfect continuous’u kullanıyoruz. Bu tense’le gelecekte belli bir noktaya kadar bir süreç hâlinde gerçekleşmiş olacak olaylardan bahsedebiliriz. Future perfect’te olduğu gibi, bu soruda da “by” ile zaman gösterilmesi oldukça büyük bir ipucu. Ancak “work” fiili bir zamana yayıldığı için, burada continuous kullanıyoruz.

At this time next year, he ___ at a prestigious university. A) will be studying B) will study C) is studying Arrow icon

A) will be studying

Bu alıştırmada İngilizce tenseler arasından future continuous kullanmamız gerekli. Bu tense, gelecekte belli bir süre boyunca gerçekleşecek eylemlerden bahsederken işimize yarar. Bu sorudaki “at this time next year” ifadesi bize future kullanacağımızı, “to study” fiilinin sürekli bir eylem olması da continuous kullanmamız gerektiğini gösteriyor.

If I had known you were coming, I ___ a cake. A) had baked B) would have baked C) would bake Arrow icon

B) would have baked

Bu soruda İngilizce third conditional hakkındaki bilgimizi ölçüyoruz. İngilizce tenselerden past perfect ile sık kullanılan bu yapı, geçmişte gerçekleşmiş ve artık değiştirilmesi imkânsız olan durumlardan bahsederken kullanılır. Cümledeki past perfect yapısını fark edersek, third conditional kullanacağımızı da anlayabiliriz.

İngilizce tense alıştırmaları: C1-C2 seviyeleri

İngilizce tense alıştırmalarımızın son kısmı olarak, ileri seviyeler olan C1 ve C2 seviyelerine uygun tenselerle alakalı sorular hazırladık. İşte C1-C2 seviyeleri için İngilizce tenselerle ilgili alıştırmalar:

The judge ordered that the defendant ___ psychiatric evaluation before the trial. A) undergo B) has undergone C) went Arrow icon

A) undergo

Bu cümle, İngilizce tenselerle yakından ilgili bir konu olan subjunctive hakkındaki bilgimizi ölçüyor. Subjunctive mood, dilek kipinin İngilizcedeki karşılığıdır. Dilek, istek, gereklilik gibi unsurlar içeren bazı cümlelerde kullanılabilir. “Order, suggest, demand, advise, instruct…” tarzı kelimeler, genellikle subjunctive kullanımının uygun olduğunu gösterir.

If it ___ for the traffic, she would be on time. A) hasn’t been B) hadn’t been C) will not have been Arrow icon

B) hadn’t been

Bu cümle, İngilizce tenseleri iyi bilmemizi gerektiren mixed conditionals konusuyla alakalı. Hem type 3 & type 2 mixed conditionals’ın başına past perfect geldiğini, hem de “if it hadn’t been for…” kalıbının “… olmasaydı” anlamına geldiğini bilmek, bu soruyu doğru yapmamızı sağlar.

The project ___ for several months, involving teams from different departments. A) has been developed B) has been being developed C) had been developed Arrow icon

B) has been being developed

Bu İngilizce tense alıştırması, present perfect continuous ile ilgili bilgimizi ileri taşıyarak bu tense’in edilgen yapıdaki halini kullandırmakta. “Develop” eyleminin geçmişte başlayıp devam ettiğini biliyoruz, fakat aynı zamanda bu eylemi aslen bir başkası gerçekleştirdiği için cümleyi passive voice ile kurmamız gerekiyor.

By the time I joined the company, the new product ___ for over a year. A) has been being designed B) had been designed C) had been being designed Arrow icon

C) had been being designed

Bu soruda İngilizce tenselerden past perfect continuous hakkındaki bilgimizi genişletmemiz ve bu tense’i edilgen yapıyla kurmamız gerekiyor. “Join” eyleminden önce “design” eyleminin sürekli biçimde gerçekleştiğini anlıyoruz. “Design” eylemi bir başkası tarafından yapılmasına rağmen odağımız, bu eylemin nesnesi olan “the new product” olduğu için de passive kullanmalıyız.

By the time they arrive, the house ___ for weeks. A) will have been being painted B) will be painted C) will have been painted Arrow icon

A) will have been being painted

Bu cümlede İngilizce tenselere nadir bir örnek olan future perfect continuous passive kullanmamız gerekiyor. “Arrive” eylemi gerçekleşene kadar, “paint” eylemi sürekli olarak gerçekleşmekte olacak. Aynı zamanda cümlenin odağında boyayan değil, boyanan yer aldığı için edilgen çatı kullanıyoruz.

Novakid’le tanışın!

İngilizce öğrenirken tenseleri iyice öğrenmek ve unutmamak için alıştırma yapmak gerçekten de önemli. Ancak yalnızca soru çözerek dil öğrenemeyiz. Bir dili öğrenmek için aynı zamanda onu yaşamak gerekir. Novakid’de online İngilizce derslerimizde çocuklara tam olarak bu fırsatı sunuyoruz. Siz de ücretsiz deneme dersinizi şimdi alın!

Rate this post

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilir
Bir dil seçin
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.